#3 Dịch vụ Digital Marketing tăng URL Rating website

Nội dung bài viết

Dịch vụ Digital marketing Tăng điểm URL 4

URL Rating  (UR) cho biết sức mạnh của hồ sơ liên kết của trang trên thang điểm 100. Con số URL Rating càng lớn, hồ sơ liên kết của trang càng mạnh .

Lưu ý quan trọng:

  • URL Rating là chỉ số cấp trang, trong khi Domain Rating là chỉ số cấp miền. Vì vậy, nếu bạn đặt một trang web vào Site Explorer của Ahrefs và kiểm tra URL Rating của nó, con số bạn nhận được đơn giản sẽ chỉ dành cho trang chủ.
  • Thang đo là logarit, có nghĩa là một trang đi từ UR20 đến UR30 dễ dàng hơn rất nhiều so với việc chuyển từ UR70 lên UR80.
  • Cả liên kết bên trong và bên ngoài đều được tính đến trong URL Rating.
  • Các thuật toán của chúng tôi phát hiện và cắt bỏ “vòng lặp liên kết” – việc trao đổi điểm xếp hạng lặp đi lặp lại trong một vòng lặp giữa hai trang web khi đánh giá URL Rating.

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.