Thế nào là một chiến dịch hiểu người dùng?

Nội dung bài viết

Thế nào là một chiến dịch hiểu người dùng

Thấu hiểu người dùng tức là bạn hiểu và đặt được bản thân vào vị trí người tiêu dùng, để đưa ra những chiến lượckế hoạch phù hợp nhất cho khách hàng của bạn.

1. Thấu hiểu người dùng mang lại lợi ích gì?

Thấu hiểu người dùng mang lại cơ hội để doanh nghiệp thấu hiểu hành vi và tâm lý khách hàng, từ đó có thể vạch ra những hoạt động và chiến lược thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

2. Thông tin cần quan sát để thấu hiểu khách hàng?

Một vài thông tin cần lưu ý để có thể thấu hiểu khách hàng chính là: nhân khẩu học, môi trường họ thường xuyên tiếp xúc, biểu hiện hành vi bên ngoài và suy nghĩ của đối tượng người dùng.

3. Xác định suy nghĩ của khách hàng như thế nào?

Suy nghĩ bên trong có thể được xác định thông qua việc phân tích và kết hợp biểu hiện hành vi và môi trường mà khách hàng tiếp xúc.

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.