logo-X-DMAIC-3
X-DMAIC Digital
Dịch vụ
Kiến thức
Liên hệ

Phương pháp & cách tính hiệu suất SEO

Hiệu suất SEO là một khái niệm để đo lường mức độ thành công của một trang web trong việc tối ưu hóa và đạt được sự hiển thị cao trong kết quả tìm kiếm tự nhiên trên các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo, vv.
Facebook fanpage ads

Tính toán giá trị của Y (hiệu suất SEO) bằng cách áp dụng công thức mới:

Y (Hiệu suất SEO) = w1*x1 + w2*x2 + w3*x3 + w4*x4 + w5*x5 + w6*x6 + w7*x7 + w8*x8

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ giả định các giá trị và trọng số như sau:

 • x1 (Thứ hạng từ khóa): 5
 • x2 (Lưu lượng truy cập): 1000 người truy cập
 • x3 (Tỷ lệ chuyển đổi): 2% (2% trong số người truy cập thực hiện hành động mục tiêu)
 • x4 (Tốc độ tải trang): 3 giây
 • x5 (Số lượng liên kết): 50 liên kết
 • x6 (Thời gian ở trang): 2 phút trung bình
 • x7 (Tỷ lệ thoát): 40% (40% trong số người truy cập rời khỏi sau khi xem một trang)
 • x8 (tương tác xã hội): 100 lượt chia sẻ và 50 bình luận trên các nền tảng mạng xã hội

Gán trọng số:

 • w1 (Trọng số cho x1): 0.2
 • w2 (Trọng số cho x2): 0.3
 • w3 (Trọng số cho x3): 0.1
 • w4 (Trọng số cho x4): 0.1
 • w5 (Trọng số cho x5): 0.15
 • w6 (Trọng số cho x6): 0.05
 • w7 (Trọng số cho x7): 0.05
 • w8 (Trọng số cho x8): 0.05

Áp dụng các giá trị và trọng số vào công thức, ta có:

Y = (0.2*5) + (0.3*1000) + (0.1*2%) + (0.1*3) + (0.15*50) + (0.05*2) + (0.05*40%) + (0.05*150)

Y = 1 + 300 + 0.002 + 0.3 + 7.5 + 0.1 + 0.02 + 7.5

Y = 316.922

Với các giá trị và trọng số này, hiệu suất SEO của trang web sẽ là 316.922.

Lưu ý rằng ví dụ này chỉ là một giả định và để thực sự đánh giá hiệu suất SEO, bạn cần cân nhắc và điều chỉnh các giá trị và trọng số dựa trên mục tiêu và ưu tiên chiến dịch.

Để minh họa ví dụ về tăng lượng truy cập trang web, hãy xem xét các yếu tố X như từ khóa, nội dung, liên kết và cấu trúc trang. Dưới đây là một ví dụ với số liệu thực tế giả định:

Y: Số lượng truy cập trang web

X1: Từ khóa (trọng số W1)
X2: Nội dung (trọng số W2)
X3: Liên kết (trọng số W3)
X4: Cấu trúc trang (trọng số W4)

Giả sử bạn đã thu thập số liệu và các yếu tố X có các giá trị như sau:

- Tháng 1:
 + Y = 1000 lượt truy cập
 + X1 = 500 từ khóa
 + X2 = 8 bài viết nội dung
 + X3 = 50 liên kết
 + X4 = 1 cấu trúc trang tối ưu

- Tháng 2:
 + Y = 1500 lượt truy cập
 + X1 = 600 từ khóa
 + X2 = 10 bài viết nội dung
 + X3 = 60 liên kết
 + X4 = 1 cấu trúc trang tối ưu

- Tháng 3:
 + Y = 2000 lượt truy cập
 + X1 = 700 từ khóa
 + X2 = 12 bài viết nội dung
 + X3 = 70 liên kết
 + X4 = 1 cấu trúc trang tối ưu

Bạn có thể gán các trọng số tùy ý cho mỗi yếu tố X, ví dụ: W1 = 0.3, W2 = 0.4, W3 = 0.2, W4 = 0.1. Khi đó, công thức sẽ trở thành:

Y = (0.3 * X1) + (0.4 * X2) + (0.2 * X3) + (0.1 * X4)

Áp dụng vào ví dụ của chúng ta, ta có:

- Tháng 1: Y = (0.3 * 500) + (0.4 * 8) + (0.2 * 50) + (0.1 * 1) = 150 + 3.2 + 10 + 0.1 = 163.3
- Tháng 2: Y = (0.3 * 600) + (0.4 * 10) + (0.2 * 60) + (0.1 * 1) = 180 + 4 + 12 + 0.1 = 196.1
- Tháng 3: Y = (0.3 * 700) + (0.4 * 12) + (0.2 * 70) + (0.1 * 1) = 210 + 4.8 + 14 + 0.1 = 228.9

Như vậy, theo ví dụ này, lượng truy cập trang web đã tăng từ 163.3 lượt vào tháng 1 lên 228.9 lượt vào tháng 3. Bằng cách tối ưu hóa các yếu tố X và điều chỉnh trọng số, bạn có thể tăng hiệu quả và đạt được mục tiêu tăng truy cập trang web của mình.